Algemene voorwaarden

Contactgegevens

‘t Gemak
Daalstraat 7
9404 Ninove

Maatschappelijke zetel

Faam by C.
Daalstraat 7
9404 Ninove
Ondernemingsnummer: BE 0722.665.539

Rechtbank van Koophandel Dendermonde – Noordlaan 31/1 – 9200 Dendermonde.

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden:

’t Gemak is een platform van bedrijven actief in ontstoppingen, ruimingen, camera-inspectie en rioolwerkzaamheden waarbij de bezoekers in contact kunnen komen met deze bedrijven. De informatie op de pagina’s van tgemak.be zijn indicatief, niet contractueel gebonden en kunnen op elk moment gewijzigd worden. Over deze verspreide informatie verbindt tgemak.be zich tot niets en draagt geen verantwoordelijkheid. Wij doen al het mogelijke om alle informatie zo correct en up to date mogelijk te houden. Niettemin kunnen wij de juistheid van alle gegevens niet garanderen. Wij zijn u dankbaar als u onjuistheden en fouten doorgeeft via: hello@faam.be.

Wij verifiëren de kwaliteit van de leveranciers die wij aanbevelen niet, en zijn op geen enkel moment aansprakelijk voor of kunnen wij geen garantie geven op de prestaties, de actualiteit of de juistheid van de informatie die wordt verspreidt door de sites van de bedrijven, organisaties of privé personen waarheen wij bepaalde links gelegd hebben. In geen enkel geval kan ‘t Gemak aansprakelijk worden geacht voor de termen of voorwaarden van het contract, de prestaties of producten van de leveranciers, de betaling van deze diensten of producten, noch voor enig ander aspect wat valt binnen de commerciële relatie tussen de cliënt en het bedrijf vermeldt op tgemak.be.

De informatie die via deze website wordt geraadpleegd is deels afkomstig van derden. tgemak.be controleert deze informatie niet op juistheid en volledigheid en is op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk.

Deze website en de inhoud daarvan (waaronder de opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur) is beschermd door het auteursrecht en databank-recht. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van tgemak.be.

‘t Gemak is een project van Faam by C.

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle overeenkomsten met tgemak.be / Faam by C. ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van tgemak.be / Faam by C. te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1. Alle offertes van tgemak.be / Faam by C. zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan tgemak.be / Faam by C.. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.3 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Faam by C. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs

2.4 De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van de fondsen op de zichtrekening van Faam by C. (bankgegevens staan vermeld op de factuur).

2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

2.6 Elk pakket is geldig voor een periode van 3 maanden, tellend vanaf de datum dat de fondsen op de zichtrekening van tgemak.be / Faam by C. ontvangen zijn. Elk pakket wordt stilzwijgend en automatisch verlengd na deze periode van 3 maanden voor een nieuwe periode van 3 maanden.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

Indien uw bedrijf een gratis vermelding heeft op tgemak.be, kan uw bedrijf op elk moment overstappen naar een betalende versie. Hiervoor kan u contact opnemen met hello@faam.be.

Indien uw bedrijf een betalend pakket heeft en wenst over te stappen naar een ander betalend pakket kan u:

  • Op elk moment overschakelen naar een duurdere betalende versie. Het verschil in prijs betaalt u pro rata naar de termijn van de 3 maanden van het huidige pakket. Hiervoor kan u een e-mail sturen naar hello@faam.be.
  • Na de periode van 3 maanden overschakelen naar een goedkopere betalende versie. U dient tgemak.be / Faam by C. hiervan in kennis te stellen 1 maand voor het aflopen van de termijn (via e-mail, brief of aangetekende brief) dat het betalende pakket gewijzigd dient te worden.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt tgemak.be  / Faam by C. niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5  Betalingsmodaliteiten

5.1. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van tgemak.be / Faam by C. (vermeld op alle facturen, offertes en website).

5.2. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan tgemak.be / Faam by C. een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

5.3 tgemak.be / Faam by C. behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 6. Klachten – protest van de factuur

6.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan tgemak.be / Faam by C. te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen

7.1. tgemak.be / Faam by C. verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van tgemak.be / Faam by C. zijn middelenverbintenissen. tgemak.be / Faam by C. is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

7.2. tgemak.be / Faam by C. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. tgemak.be / Faam by C. zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van tgemak.be / Faam by C. of een aangestelde.

7.3. De aansprakelijkheid van tgemak.be / Faam by C. met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Faam by C.. De totale aansprakelijkheid van Faam by C., zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Faam by C. werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

7.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft tgemak.be / Faam by C. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt tgemak.be / Faam by C. geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

7.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 8. Aansprakelijkheid software

8.1. Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma’s en halfgeleiders.

9.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door tgemak.be / Faam by C. ontwikkelde sites en web-applicaties.

9.6. X-rated content – Het aanbieden van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen geval aanvaard worden door Faam by C. Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang van de klant tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties. Dezelfde regeling geldt voor haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal.

9.8. Klanten zijn eveneens strafbaar als massa e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op tgemak.be / Faam by C. servers. Bij vaststelling van activiteiten ingaand tegen deze regels zal de betrokken account onmiddellijk worden afgesloten. Algemeen verboden activiteiten hebben betrekking op misbruik van de aangeboden infrastructuur zowel ten nadele van tgemak.be / Faam by C. als van derden. Het is bijgevolg ten strengste verboden om:

  • Gebruik te maken van de Faam by C. servers voor de verspreiding van software met als enig doel schade te berokkenen aan derden waaronder virussen, trojan horses, programmeercode met als doel gegevens te wissen of te beschadigen, hardware te beschadigen of vernietigen of meer in het algemeen de aangeboden diensten te beschadigen.
  • Denial-of-service attacks te lanceren op Faam by C. servers of gebruik te maken van Faam by C. servers voor het lanceren van DoS attacks op andere servers.
  • Software, scripts of andere inhoud aan te bieden die een dermate hoog verbruik van systeembronnen tot gevolg hebben, waaronder bijvoorbeeld CPU gebruik, geheugen gebruik, netwerkbronnen, …
  • Bij dergelijke vaststelling zal de mogelijkheid aangeboden worden om hetzij te betalen voor bijkomende diensten op basis van de verbruikte diensten, hetzij het verbruik terug te dringen naar aanvaardbare normen of over te schakelen naar een andere hosting dienst. Indien niet ingegaan wordt op één van de aangeboden alternatieven, zal de betrokken hosting account afgesloten worden zonder verdere verwittiging.

Faam by C. bepaalt zelf wat valt onder een aanvaardbaar gebruik van serverbronnen.

  • Poortscans te lanceren op Faam servers tenzij de expliciete en schriftelijke toestemming daartoe gegeven is door Faam by C. zelf, bijvoorbeeld in het kader van een security audit van een server.
  • De diensten te gebruiken om e-mail adreslijsten aan te leggen met als doel het verzenden van massa e-mails.
  • De diensten te gebruiken om schade te berokkenen aan het imago en de reputatie van Faam by C.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft tgemak.be/ Faam by C. het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

10.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door tgemak.be / Faam by C. verleende diensten betalen, alsook de kosten die tgemak.be / Faam by C. moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Faam by C. nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Faam by C.. Bovendien behoudt Faam by C. het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

10.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 11. Verwerking persoonsgegevens

11.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van tgemak.be / Faam by C., heeft tgemak.be / Faam by C. de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

11.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt tgemak.be / Faam by C. persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten.

11.3 De klant beschikt over het recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens mits bewijs van identiteit (bv. aan de hand van een kopie van de identiteitskaart). Aanvragen dienen schriftelijk, gedateerd en ondertekend aan tgemak.be / Faam by C. bezorgt te worden. Dit kan via hello@faam.be of via het postadres. tgemak.be / Faam by C. stelt alles in het werk om de gegevens zo spoedig mogelijk bij te werken.

In geval van vragen of klachten kan er steeds contact opgenomen worden via hello@faam.be.

Artikel 12. Overmacht

12.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover tgemak.be / Faam by C. geen controle heeft, bevrijden tgemak.be / Faam by C., voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

12.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door tgemak.be / Faam by C. tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 13. Nietigheid

13.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen tgemak.be / Faam by C. en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 14. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

18.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Faam by C.. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Dendermonde.

Artikel 15. Privacy

19.1. Alle gegevens worden met de nodige zorg en discretie door tgemak.be / Faam by C. behandeld zoals opgenomen in artikel 14.

 

Algemene voorwaarden tgemak.be / Faam by C. 2019